Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo“) poskytuje spoločnosť Bayer, spol. s r.o. (ďalej len „my“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi webového sídla nájdete v tiráži.

A. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme Vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, právny základ na zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že toto zaobchádzanie je potrebné na to, aby Vám mohli byť sprístupnené požadované funkcie webového sídla (Článok 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).


I. Používanie nášho webového sídla


1. Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, Váš prehliadač odošle nášmu serveru určité informácie. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme Vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie Vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce informácie, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

 

 •  IP adresa
 • dátum a čas prístupu
 • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu / stavový kód HTTP
 • prenesený objem dát
 • webové sídlo žiadajúce o prístup
 • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

 

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto informácie ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup (Článok 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

2. Nastavenie súborov cookies

a)      Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte Vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré Váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri Vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

 

b)      Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) funkčné, bez ktorých by bola funkčnosť nášho webového sídla obmedzená a (2) voliteľné, ktoré sa používajúna účely analýzy webového sídla a na marketingové účely.

 

c)      Vyžaduje si váš súhlas

Voliteľné súbory cookies používame len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu (Čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenie o ochrane údajov). Pri Vašom prvom prístupe na naše webové sídlo sa zobrazí informačný pruh, kde vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na Váš počítač súbor cookie a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej Vašej ďalšej návšteve nášho webového sídla a bude Vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

 

d)      Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo Vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom príslušnej voľby po kliknutí na odkaz "Nastavenie Cookies" vyššie.

 

3. Analýza webového sídla spoločnosťou Google

Na našom webovom sídle používame službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

 

Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel používame okrem iného súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s Vaším používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, Váš operačný systém, Vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s Vašou celou IP adresou. Na našom webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries, ktorú ponúka spoločnosť Google, a ktorá odstraňuje posledných 8 číslic (adresy typu IPv4), resp. posledných 80 bitov (adresy typu IPv6) z Vašej IP adresy po každom prenose údajov do spoločnosti Google. Okrem toho, spoločnosť Google je certifikovaná v rámci EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany osobných údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.

 

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou Google Browser Plugin, alebo úpravou Vašich súhlasov vo vyššie uvedenej tabuľke, pričom v tomto prípade bude uložený súbor cookie s implicitným nesúhlasom. Obe možnosti zabránia používaniu služieb webovej analýzy, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný doplnok, resp. kým neodstránite súbor cookie s nesúhlasom.

 

4. Cielená online reklama na základe správania spoločnosťou Google

Na našom webovom sídle používame službu cielenej reklamy poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

 

Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel spoločnosť Google používa, okrem iného, súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s Vaším používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, Váš operačný systém, Vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. My a náš partner, spoločnosť Google, tieto informácie použijeme na to, aby sme zobrazované reklamy dokázali lepšie prispôsobiť Vašim záujmom, aby sme obmedzili počet zobrazení tej istej reklamy, na vyhodnotenie efektivity reklamných kampaní a lepšie pochopenie správania návštevníkov po zhliadnutí určitej reklamy. Ak navštívite iné webové sídlo siete „Google Display Network“ môžu sa Vám na základe informácií zhromaždených na našich webových stránkach zobrazovať kontextové okná prispôsobené Vašim záujmom.

 

Spoločnosť Google je je certifikovaná v rámci EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje, že spoločnosť Google pri spracúvaní osobných údajov zachováva primeranú úroveň ochrany osobných údajov v USA.

 

Váš súhlas s týmto prenosom informácií spoločnosti Google na účely cielenej reklamy na základe správania môžete kedykoľvek odvolať zmenou súhlasu v tabuľke vyššie, pričom v tomto prípade bude uložený súbor cookie s implicitným nesúhlasom, alebo stiahnutím a inštaláciou Google Browser Plugin ponúkaného spoločnosťou Google. Obe možnosti zabránia používaniu služieb cielenej reklamy na základe správania, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný doplnok, resp. kým neodstránite súbor cookie s nesúhlasom.

 

Spoločnosť Google zodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Google získava priamo z nášho webového sídla za účelom služieb cielenej reklamy na základe správania. Keďže nad osobnými údajmi získanými a spracúvanými tretími stranami nemáme kontrolu, nie sme schopní Vám poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste navštívili stránky spoločnosti Google, na ktorých sú uvedené informácie o ochrane osobných údajov, kde získate bližšie informácie o tom, akým spôsobom a počas akej dlhej doby spoločnosť Google spracúva Vaše osobné údaje. V čase prípravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie spoločnosti Google k dispozícii tu: Ochrana súkromia a zmluvné podmienky spoločnosti Google pre reklamu.

 

5. Externé služby alebo obsah na našom webovom sídle

Na našom webovom sídle používame služby a/alebo obsah tretích strán. Ak používate takéto služby tretích strán, alebo ak dochádza k zobrazovaniu obsahu tretích strán, z technických dôvodov dochádza k výmene komunikačných údajov medzi Vami a príslušným poskytovateľom.

Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež spracúvať Vaše osobné údaje pre svoje vlastné doplnkové účely. Služby a obsah poskytovateľov, o ktorých vieme, že spracúvajú osobné údaje pre svoje vlastné účely, sme podľa nášho najlepšieho vedomia nakonfigurovali tak, že akákoľvek komunikácia na iné účely ako na účely prezentácie ich služieb alebo obsahu na našom webovom sídle je blokovaná alebo k nej dochádza len vtedy, ak ste sa aktívne rozhodli príslušnú službu využiť. Keďže však nedokážeme ovplyvniť, ktoré osobné údaje tretie strany zhromažďujú a spracúvajú, nedokážeme Vám poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu takéhoto spracovania Vašich osobných údajov.

Podrobnejšie informácie o rozsahu a účele takéhoto zhromažďovania a spracúvania Vašich osobných údajov nájdete v dokumentoch o ochrane údajov príslušných poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah sme použili, a ktorí zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v tomto kontexte: 

 

 

6. Informácie o vedľajších účinkoch a reklamácia kvality

Toto webové sídlo nie je určené ani navrhnuté na komunikáciu o vedľajších účinkoch, nedostatočných liečebných účinkoch, chybách medikácie, šedom trhu a falšovaných liekoch, nesprávnom používaní alebo používaní mimo schválenej indikácie, reklamácie kvality a/alebo iné problémy týkajúce sa bezpečnosti alebo kvality výrobkov spoločnosti Bayer. Ak chcete informovať o vedľajších účinkoch alebo podať reklamáciu na kvalitu výrobku, obráťte sa na príslušného zdravotníckeho odborníka (napr. lekár alebo lekárnik), na miestny úrad verejného zdravotníctva, prípadne na informovanie o nežiaducich účinkoch použite naše webové sídlo.

Ak nás aj napriek tomu budete informovať o nežiaducich vedľajších účinkoch alebo iných problémoch týkajúcich sa bezpečnosti alebo kvality výrobkov spoločnosti Bayer, máme zákonnú povinnosť sa týmito informáciami zaoberať a môžeme vás kontaktovať v súvislosti so získaním spresňujúcich informácií. Následne nám môže vzniknúť povinnosť informovať o problémoch, ktoré ste nahlásili, príslušné orgány verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti budú Vaše informácie posielané ďalej v pseudonymizovanej podobe, t. j. nebudú zdieľané žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné Vás priamo identifikovať. Takéto pseudonymizované informácie môže byť nutné zasielať aj firmám z našej skupiny a našim partnerským firmám, ak sú tiež povinné informovať príslušné úrady zdravotného dohľadu.

 

B. Informácie o Vašich právach

Nasledujúce práva sa na Vás vo všeobecnosti vzťahujú na základe platných zákonov o ochrane údajov:

 • Právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme;
 • Právo požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • Právo nesúhlasiť so spracovaním údajov na účely, ktoré sú v našom záujme, vo verejnom záujme alebo na účel vytvárania profilov, ak nepreukážeme, že existujú závažné a preukázateľné dôvody nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo že takéto spracovanie údajov sa vykonáva na účel uplatnenia, vykonania alebo ochrany zákonných nárokov;
 • Právo na prenosnosť údajov;
 • Právo podať úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov;
 • V budúcnosti môžete svoj súhlas so spracúvaním  Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách vyššie, ktoré opisujú spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vašu žiadosť adresujte na nižšie uvedenú adresu. (→ C.).

 

C. Kontakt

Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov nám, prosím, pošlite prostredníctvom e-mailu na dataprivacyCZSK@bayer.com alebo sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese:

 

Bayer, spol. s r. o.
Data Privacy Manager
Karadžičova 2
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

 

D. Zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách.

 

Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020